مدیریت امداد در سوانح

شناخت علمی وتخصصی سوانح برای ارائه هرچه بهتر خدمات امدادی

مدیریت امداد در سوانح

شناخت علمی وتخصصی سوانح برای ارائه هرچه بهتر خدمات امدادی

نام :بابک
نام خانوادگی : شاپوری
متولد : 1351
متاهل
تحصیلات :
کارشناسی مدیریت امداد در سوانح
کارشناسی مدیریت دولتی
کاردانی فوریتهای پزشکی
کاردانی مدیریت دولتی
شغل:
تکنسین فوریتهای پزشکی